Stigande vakansnivåer i Stockholm CBD

Vilka långsiktiga effekter spridningen av Covid 19 kommer att ha på Stockholms kontorsmarknad är ännu svårt att dra slutsatser kring. Detta då vi fortfarande befinner oss mitt i detta utmanande läge samt att situationen inte liknar någonting som de flesta av oss tidigare upplevt. Efter en sammanfattning av förändringarna för vakansnivåerna i centrala Stockholm under årets andra kvartal kan dock ändå mönster urskiljas som skulle kunna tolkas som direkta effekter av virusets spridning.

De senaste årens stora efterfrågan på kontor i centrala Stockholm har inneburit inlåsningseffekter till följd av ett allt för långsamt växande utbud. Detta har bidragit till stigande hyresnivåer, rekordlåga yielder och mycket låga vakanser. Redan i början av året, innan pandemin slog till i Sverige, visade undersökningar att det fanns förväntningar i branschen att dessa siffror skulle vända, alternativt stagnera.

De observerade vakansnivåerna i CBD har under perioden mars till juni 2020 stigit med i snitt 1,5 procentenheter, från 3,1 till 4,5 procent. Det totala antalet vakanta kvadratmeter kontor har under perioden ökat med 36 procent, från cirka 74 000 till 101 000 kvadratmeter. Lediga coworkingytor samt andrahandsuthyrningar är inkluderade då de tillsammans utgör en liten del av det totala beståndet. Vad som noterats är att antalet andrahandsuthyrningar och uthyrningar av överflödiga ytor också ökat under perioden vilket kan vara en indikation på att många hyresgäster söker möjligheter till ekonomisk hjälp eller att man inte förväntar sig att inom den närmsta framtiden kunna nyttja sina ytor i samma utsträckning som tidigare. Det är viktigt att poängtera att det inom dessa siffror kan finnas diskrepanser, så som att nya hyresgäster signerat avtal för de objekt som ännu finns publicerade samt att nya objekt inte hunnit komma ut på marknaden. Dessa bör dock utgöra en mycket liten avvikelse från det faktiska läget.

Under de senaste åren har hyresgäster i de centrala delarna av Stockholm flaggat att platsbrist är den största hämmande faktorn för vidare tillväxt då det inneburit att man inte kunnat rekrytera. Vad som nu kan urskiljas i det vakanta beståndet är att den genomsnittliga kontorsytan ökat något. Detta kan tyda på en omvärdering av behovet av kontorsyta för vidare tillväxt till följd av förväntad ökning av distansarbete blandat med en oro inför framtiden.

Synen på kontor som ett lågrisksegment har under pandemin förändrats då lokalerna stått tomma när människor tvingats arbeta hemifrån. Det beror dock på vad för hyresgästsammansättning varje enskild fastighetsägare har samt hur kontraktslängderna ser ut. Beroende på detta går det att föreställa sig att de kreativa lösningarna fortsättningsvis kan komma att öka, till exempel där hyresgästen i sin tur hyr ut överflödiga ytor mot flexibla avtal eller att företag i större utsträckning börjar dela kontor.

I de mest attraktiva lägena är vakansnivåerna nu högre än på många år och frågan som väcks är om stigande vakanser endast är direkt kopplade till pandemin eller om den gett en redan förväntad trend en hård knuff. Ännu en faktor som bör tas höjd för är de planerade projekt som kommer tillföra ytterliga kvadratmeter till kontorsbeståndet i CBD under de kommande åren. Framtiden lär dock utvisa hur kontoret som koncept kommer att förändras i pandemins svallvågor och den tvingade omställningen till ett mer digitalt och mobilt arbetssätt.

CBD Stockholm

Läs våra tidigare marknadsanalyser.
Läs mer om Värdering & Analys.

För mer information kontakta:
Jenny Fält Intern, Valuation & Analysis
Jenny Fält

Intern, Valuation & Analysis

Mob: +46 (0) 70 867 78 44

[email protected]

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad