Detta samtycke har lämnats mellan; den som fyllt i uppgifter och/eller godkännt dessa villkor på www.croisette.se alternativt svarat på ett mail med länkning till dessa villkor ("Person") och Croisette Real Estate Partner.
Lagring och hantering av företags- och personuppgifter inom Croisette Real Estate Partner (Croisette AB samt dess hel, eller delägda bolag) samlar in och härmed ges full rätt att nyttja;
 
SEKRETESSPOLICY
 
Cookies

Information tillhandahållen av dig
På vissa ställen på denna webbplats kan du ombeds att ange information som kan identifiera dig som person för att du ska kunna dra nytta av vissa funktioner som t.ex. nedladdningsbara dokument, prenumeration på nyhetsbrev eller för att delta i vissa aktiviteter som reklamkampanjer. Du informeras då om vilken information som krävs. Längre ned beskrivs
 
Informationsinhämtning
När du bläddrar igenom denna webbplats kan viss anonym information samlas in passivt (dvs. utan att du aktivt tillhandahåller informationen) med hjälp av olika tekniker, som cookies och navigeringsdatainsamling.
 
Sådan passivt inhämtad, anonym information kan användas för att ge bättre service till besökare på denna webbplats, för att anpassa webbplatsen enligt dina önskemål, sammanställa och analysera statistik och trender och på annat sätt administrera och förbättra webbplatsen. Sådan information kombineras inte med personliga uppgifter som samlas in på andra platser såvida inte du har gett ditt medgivande till detta.
 
Vår användning av information om dig
Viss marknadsförings- och forskningsanalys utförs av tredje part som tillhandahåller datainsamling och analystjänster enligt avtal med oss, med hjälp av anonym data inhämtad från cookies. Du kan stänga av cookies genom att följa instruktioner i din webbläsare. Vi förbehåller oss rätten att använda information som inte är personligt identifierbar.
 
Säkerhet
Vi vidtar skäliga åtgärder för att information som identifierar dig som person skyddas på denna webbplats när du överför den hit och för att skydda sådan information från förlust, missbruk och obehörig åtkomst, vidarebefodran, ändringar eller förstörelse. Du bör komma ihåg att ingen överföring på Internet någonsin är helt säker eller felfri. Denna webbplats är inte avsedd för barn. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn via denna webbplats men kan ej garantera att det inte sker. Vi uppmuntrar föräldrar att tala med deras barn om användning av Internet och den information de för vidare till webbplatser.
 
Information som inhämtas
Namn, e-post, typ av tjänst, titel, beteende på våra hemsidor och antal besök (croisette.se samt undersidor), telefonnummer, tidigare tjänster, och ev tillkommande information som skickats eller kommer att skickas till oss via e-post, sms eller skriftligen på annat vis.
 
Lagring av information
Vi lagrar informationen för att kunna erbjuda våra tjänster (marknadsföra våra tjänster) på ett relevant sätt samt till rätt personer. Detta gäller även för de fall vi i ett uppdrag, avser att skapa en relevant spekulantlista, alltså att kunna skicka information om möjliga förvärvs-, eller förhyrningsobjekt.
Med undantag för vad som nämnts ovan samt ev.personuppgiftsbiträden som i förekommande fall kan hantera data med uppgifter enligt punkterna ovan, skall informationen inte säljas till externa parter.
Person som accepterar dessa villkor anses ha rätt av det företag denne företräder att lämna detta samtycke både personligen men även å företagets vägnar. Person garanterar att denne fyller i sina egna uppgifter samt förbinder sig att inte utan skriftligt godkännande från Croisette Real Estate Partner sprida informationen denne tillhandahålls i någon form, vidare till tredje part.
 
Speciella förutsättningar vid hantering av känsliga personuppgifter och rekrytering
För de fall Person ansöker om arbete, skickar CV och eller genomför personlighetstest, förbehåller sig Croisette Real Estate Partner att spara uppgifterna på lokal server tills dess att Person begär att informationen tas bort. Croisette Real Estate Partner sparar uppgifterna i minst fem år men avser att över tid ha en uppdaterad rekryteringsdatabas för att vid tillfälle, hitta rätt kandidat för att fylla en ledig tjänst. CV som skickas in via e-post undantas från ovan och kan komma att sparas i dess originalform på e-post-servern.
 
Uppdaterad 2021-03-15
 

IN ENGLISH
 
This consent has been given between; The person who filled in information and / or approved these terms on www.croisette.se or responded to an email linking to these terms ("Person") and Croisette Real Estate Partner.
The storage and handling of company and personal data within Croisette Real Estate Partner (Croisette AB and its wholly or partly owned companies) collect and hereby give full right to use;
 
PRIVACY POLICY
 
Cookies
 
Information provided by you
In some places on this site you may be prompted to provide information that can identify you as a person to take advantage of some features such as: downloadable documents, subscription to newsletters or to participate in certain activities such as advertising campaigns. You are then informed about the required information. Further described below.
 
Information gathering
As you browse this site, some anonymous information may be collected passively (ie without actively providing the information) using various techniques, such as cookies and navigation data collection.
 
Such passive retrieval anonymous information can be used to provide better service to visitors to this site, to customize the site according to your wishes, compile and analyze statistics and trends, and otherwise administer and improve the site. Such information is not combined with personal data collected in other places unless you have given your consent to this.
 
Our use of information about you
Certain marketing and research analyze are conducted by third parties that provide data collection and analysis services in accordance with agreements with us, using anonymous data retrieved from cookies. You can turn off cookies by following the instructions in your browser. We reserve the right to use information that is not personally identifiable.
 
Security
We take reasonable steps to ensure that information that identifies you as a person is protected on this site when you transfer it here and to protect such information from loss, abuse, and unauthorized access, advancement, alteration or destruction. You should remember that no transfer on the Internet is ever completely safe or error free. This site is not intended for children. We do not collectively collect personal data from children through this site but can’t guarantee that it does not happen. We encourage parents to talk with their children about the use of the Internet and the information they pass on to websites.
 
Information retrieved
Name, E-mail, type of service, title, behavior on our websites and number of visits (croisette.se and undersides), telephone number, previous services, and any additional information sent or sent to us by E-mail, SMS or in writing otherwise.
 
Storage of information
We store the information in order to offer our services (market our services) in a relevant way and to the right people. This also applies to cases in which an assignment relates, to create a relevant speculative list, ie to be able to send information about possible acquisition or hiring objects.
 
Except as mentioned above, as well as personal information assistants who may handle data with data as described above, the information shall not be sold to external parties.
A person who accepts these terms and conditions is deemed to be entitled to the company, which he or she represents to give this consent both personally but also on behalf of the company. Person warrants that it completes its own information and undertakes not to distribute the information provided in any form to third parties without the written consent of Croisette Real Estate Partner.
 
Special conditions for handling sensitive personal data and recruitment
For those cases Person applies for work, sends CV, or performs personality tests, Croisette Real Estate Partner reserves the right to save the information on the local server until Person requests that the information be removed. Croisette Real Estate Partner saves the data for at least five years but intends to have an updated recruitment database over time to find the right candidate for a vacant job at the time. CV sent by email is excluded from above and may be saved in its original form on the email server.
 
Updated 2021-03-15

Hör av dig!

Vet du redan vad du söker? Vill du ha rådgivning?

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad